Spomenièka biblioteka Gymnasiana

 

Spomenièka biblioteka Gymnasiana
 


Osnove nastanka spomenièke biblioteke Gymnasiana sežu u 1627. godinu kada se osniva Isusovaèki kolegij. Biblioteka Isusovaèkog kolegija egzistirala je kao cjelina do 1773. godine kada je isusovaèki red aboliran. Nakon toga biblioteka se obogaæuje donacijama De Benzoni i De Marotti. Objedinjena gimnazijska biblioteka dostupna je i graðanima od 1782. godine. Iz toga knjižnog fonda razdjeljuju se gimnazijska i gradska biblioteka tako da se Gradska biblioteka osniva 1889. godine, a Hrvatska gimnazija 1881. godine seli u palaèu Adamiæ te 1896. u sadašnju zgradu na Sušaku. Prilikom tih preseljenja nije saèuvan cjelokupni fond gimnazijske biblioteke.
Saèuvani knjižni fond iz perioda 16. i 17. stoljeæa obuhvaæa neka od vrijednih izdanja i raritete kao što je «Životi uzvišenih careva posveæeni Titu Pomponiju Atiku» iz 1506. godine ili «Glagoljski brevijar» (tiskan uglatom glagoljicom s interpolacijama oble glagoljice) koji je objavljen u Rimu 1648. godine. Iz perioda 18. stoljeæa biblioteka Gymnasiana èuva velik broj vrijednih izdanja od kojih navodimo Tacita, Livija, Polanca, Della Bellu, Belostenca, Kempenca, Linnea, Cicerona, Kaèiæa Miošiæa, Miltona, Kanta. Gimnazijska biblioteka tijekom 19. st. ima dva dijela: Gimnazijsku biblioteku (uèiteljska, nastavnièka biblioteka) i Školsku biblioteku (uèenièka biblioteka). Prema podacima iz Izvješæa, 1885., Uèenièka biblioteka s «navedenimi darovanimi knjigami posjeduje danas 679 djela u 732 primjerka, a u 893 svezaka. Djela su veæim dielem sadržaja zabavno-pouènog na hrvatskom, talijanskom, njemaèkom i ponješto francuskom jeziku pisana.»1
Uèiteljska biblioteka istovremeno broji 2107 knjiga, 3536 svezaka i 167 svešèiæa. Knjižnicu vode Franjo Kresnik, nadzornik i èuvar Gimnazijske biblioteke i Julijo Jurkoviæ, nadzornik u ðaèkom èitalištu. U sklopu Uèenièke biblioteke, 1883. je osnovana biblioteka za siromašne uèenike iz koje uèenici dobivaju udžbenike za korištenje. Knjižni fond se tijekom godina redovito uveæavao kupljenim i darovanim knjigama. Na kraju 1938. godine, uèiteljski fond Državne muške realne gimnazije broji 7208 knjiga, a uèenièka biblioteka broji 5785 knjiga. Postoji i udžbenièka biblioteka u kojoj ima 1300 udžbenika.
Današnja biblioteka, s fondom od 17 000 knjiga, smještena je u prostoru èitaonice, u posudbenom prostoru i u prostoru spremišta koje èuva Gymnasianu i nada se da æe kvalitetnom brigom o fondu omoguæiti biblioteci prosperitet i u stoljeæima koja nadolaze.

Irena Šlosar, prof.
 
1 Raèki, Andrija. Iz prošlosti sušaèke gimnazije prigodom tristogodišnjice 1627-1927. Sušak: Primorski šramparski zavod, 1927, str. 55

 

 


 

Friday the 20th. Custom text here