Gimnazijski arhiv

 

Gimnazijski arhiv

 

Arhiv je ustanova za √®uvanje starih dokumenata; skup pisanih spomenika koji se odnose na djelatnost neke ustanove. Dolazi od gr√®kih rije√®i arhe-po√®etak, izvor; ili kao prvi dio sloŇĺenice u zna√®enju: viši, prvi...odnosno archeion-drŇĺavna zgrada, gradska vije√¶nica, poglavarstvo, a naš stari izraz je pismohrana.
Polaze√¶i od ovih op√¶eprihva√¶enih znanstvenih pojmova, s pravom moŇĺemo konstantirati da naša gimnazija ima svoj arhiv-pismohranu, koji nam ukazuje na stoljetni slijed rada i djelovanja ove odgojno-obrazovne ustanove, na lokacijama u tadašnjoj Rijeci ili na Sušaku, do danas. K tomu sam arhiv, izme√įu ostalih relevantnih materijalnih i pisanih izvora kao što su prirodoslovni kabineti (kemijski, fizikalni i biološki) i spomeni√®ka knjiŇĺnica naše gimnazije, potvr√įuju povijesnu slijednost rije√®koga srednjeg školstva upravo Prvoj suša√®koj hrvatskoj gimnaziji, u √®ijim se prostorima to blago √®uva velikom brigom bivših i sadašnjih profesora i u√®enika naše gimnazije, još od vremena protjerivanja hrvatske gimnazije iz Rijeke 1896. godine na Sušak.
Sam arhiv, smješten u prostorima naše gimnazijske zgrade, ustrojen je po arhivskim zakonima. Istina je da ne posjeduje pisane dokumente vezane uz osnivanje isusova√®ke gimnazije iz 1627. godine u Rijeci, što je rezultat i politi√®kih prilika (ukidanje reda i drugo) koje su ostavile posljedice i na gimnaziju na ovome prostoru, a i šire. Me√įutim, ostali materijalni ( kriŇĺ, pe√®atnjak) i pisani dokazi, kao što su sa√®uvane knjige naše Spomeni√®ke knjiŇĺnice, potvr√įuju naš gimnazijski povijesni slijed.
Arhivska gra√įa pohranjena u arhivu naše gimnazije datira od 1788. godine, a vezana je uz rad gimnazije na odgojnom i obrazovnom polju na dobrobit pojedinca i šire zajednice. To se odnosi na: protokole, imenike (katalog, mati√®na knjiga) u√®enika, svjedodŇĺbe, ku√¶ni red (disciplinska pravila), zapisnike Nastavni√®kog vije√¶a, uredbe, koje se odnose na rad i ustroj ustanove-gimnazije, u√®eni√®ke pohvale i kazne, te zapisnike s mature...Iz ovih navedenih materijala moŇĺe se spoznati sve o u√®enicima, od mjesta ro√įenja i socijalnog statusa roditelja vjerske i nacionalne pripadnosti, uspjeha ili neuspjeha, zbog neu√®enja ili nemara, zbog bolesti ili slabih materijalnih prilika, do pla√¶anja ili nepla√¶anja školarine, uvjeta stanovanja i prehrane pod budnim okom staratelja, razrednika i ravnatelja, preporuke svršenom maturantu o daljnjem naukovanju, odnosno studiranju...
Tu je zapisana i nastavni√®ka zakletva, kojom su profesori postavljani za gimnazijskog nastavnika, a kojom su potvr√įivali da √¶e se pridrŇĺavati gimnazijskih zakona, tu je opisano profesorsko obiteljsko stanje i uvjeti stanovanja, k tome i godišnje berivo (pla√¶a), njihovi dosjei s ocjenama, napredovanje u nastavni√®koj karijeri ili pojedina√®ni sukobi s u√®enicima te premještanja u druge gimnazije u Hrvatskoj, na vlastiti zahtjev ili po sili zakona.
K tome istaknimo korespondenciju Ravnateljstva gimnazije prema mjesnoj vlasti ili Vladi i obratno. Ona sadrŇĺi: propise, naredbe, uredbe, ukaze o unaprje√įenju ili pla√¶i, o namještenju ili premještenju profesora, o kaznama i isklju√®enju u√®enika iz hrvatskih gimnazija.
Zadatak je i √®ast profesorima i u√®enicima naše gimnazije, ali i budu√¶im generacijama profesora i u√®enika, da briŇĺno √®uvaju, prou√®avaju i javnosti prezentiraju ovo neprocijenjeno blago koje svjedo√®i o prošlosti školstva grada Rijeke i domovine nam Hrvatske. 

 
Ratko Duševi√¶, prof.

 

 
 
  
Tuesday the 20th. Custom text here