Kemijska zbirka

 

Kemijska zbirka - minerali i stijene

 

Gimnazija je rad u novoj zgradi na Sušaku zapo├Ęela 1896. godine koriste├Ži se i nastavnim pomagalima i sredstvima prenijetim sa stare lokacije na Fijumari. Me├░u tim inventarom našla se i zbirka minerala i stijena. Kako je ona izgledala u trenutku preseljenja poznato je, iako su prvi podaci o njoj datirani tek 1926. godine u inventarnoj knjizi u kojoj su popisane i ostale prirodoslovne zbirke koje škola posjeduje.
U toj knjizi svaki predmet ima svoj teku├Ži broj, koli├Ęinu, cijenu u K i f (krune i forinte) kasnije prekri┼żeno i ispravljeno u D i p (dinari i pare), godinu nabave i bilješke. Iz bilješki je vidljivo da je najstariji dio zbirke kamenje «Heves-Szolmocske ┼żupanije u Ugarskoj, darovano za vrijeme XIV. sastanka ugarskih lije├Ęnika i prirodoslovaca na Rijeci godine 1869. od dr. Josipa Szabóa, profesora na sveu├Ęilištu u Budimpešti», a najmla├░i je uzorak lave iz 1903. godine, dar Sachs N. u├Ęenika II. razreda. Samo uz poneke uzorke navedeni su prezime i inicijal imena darovatelja ili lokacija nalaska. Uzorci su iz našeg kraja (Crni Lug, Trš├Že, Gerovo, Senj, Vinodol) ili iz inozemstva (od Idrije preko Tirola, Njema├Ęke, Moravske, Švedske i Islanda do Texasa i Perua).Najve├Ži dio uzoraka nema podatke o porijeklu.
Zbirka je imala didakti├Ęku namjenu pa je ├Ęine uglavnom standardni primjerci minerala i stijena koji su sistematizirani po svim pravilima struke po odsjecima, redovima i razredima.Nastala je u vrijeme pojave prirodoslovnih predmeta u nastavnim planovima i programima znatno pridonose├Ži zornosti nastave. U gimnazijskom izvješ├Žu iz 1853.godine spominje se predmet Naturwissenschaffen uz osam ostalih predmeta, 1861. godine deset je predmeta , a me├░u njima i Naravna historija, 1875. pojavljuje se Prirodopis u ni┼żim i višim razredima gimnazije, a po├Ęetkom XX. stolje├Ža uz Prirodopis, Kemija i Fizika.
Koliko je poznato revizija i reinventarizacija stare zbirke te inventarizacija novoprikupljenih predmeta u├Ęinjena je 1987.godine prigodom 360. godišnjice škole.Zbirku je obradila kustosica Prirodoslovnog muzeja u Rijeci Koraljka Klepa├Ę i utvrdila da se u petrografskoj zbirci nalazi 207 uzoraka (inventarni brojevi od 1-179) i 586 uzoraka u mineraloškoj zbirci (inventarni brojevi od 1-435).
Zbirka se i danas koristi u nastavi anorganske kemije,ali ona osim prakti├Ęnog zna├Ęaja ima i onaj daleko ve├Ži, povijesni, jer je stara 139 godina.

Dragica Paškvan, prof.

 

 
 
 
Friday the 20th. Custom text here