Sukladno Pravilniku o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN br. 67/14 i 81/15) Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci raspisuje 

JAVNI POZIV ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE

 

 

 1. Maturalnog putovanja 3. A, 3. B i 3. C razreda u Grčku u periodu od 20. 8. do 3. 9. 2017.  – broj ponude 1.  (preuzmi obrazac)

 

 1. Maturalnog putovanja 3. F razreda u Slovačku-Poljsku-Češku u periodu od 20. 8. do 3. 9. 2017.  – broj ponude 2.  (preuzmi obrazac)

Potencijalni davatelj usluga obvezan je dostaviti ponude do roka naznačenog u priloženom obrascu, u  zasebnoj i zatvorenoj omotnici s naznakom „ JAVNI POZIV-NE OTVARAJ“  i brojem ponude za svaku gore navedenu izvanučioničku nastavu na adresu: Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci, 51000 Rijeka, Gajeva 1.

Ponude pristigle nakon roka naznačenog u priloženom obrascu neće se razmatrati.

Javni poziv s priloženim obrascima objavljen je na mrežnim stranicama Prve sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci 9. studenog 2016.


Ravnateljica
Đudita Franko, prof.

Sušački gimnazijalci: Petar Zec, Eva Marija Jurešić, Damjan Jelenović, Klara Rajnović i Sven Sušanj te Antonio Jušić osvojili prvo mjesto na natjecanju Europskog parlamenta programa "EUROSCOLA" u Rijeci! Čestitamo učenicima i mentorici prof. Ljubici Božić!

NASTAVA POČINJE 5. RUJNA 2016. GODINE

ODVIJA SE U DVIJE SMJENE:

 1. SMJENA (jutarnja) 8,00 - 14,00 sati
 2. SMJENA (poslijepodnevna) 14,00 - 20,00 sati

 __________________________________________________________________________

       u prvom tjednu: 1. smjena (jutarnja) 2. i 4. razredi, a 2. smjena (poslijepodnevna) 1. i 3. razredi

___________________________________________________________________________

 1. DAN – ponedjeljak, 5. rujna 2016.

 primanje učenika prema slijedećem rasporedu:                                         

 1. razredi u 9,00 sati – Svečana dvorana dr.Izidor Kršnjavi (3.kat)
 2. razredi u 10,00 sati
 3. i 4. razredi u 11,00

 

                                                                                                                     Ravnateljica: Đudita Franko, prof.

 

 

PRVA SUŠAČKA HRVATSKA GIMNAZIJA U RIJECI  raspisuje

                                                           N A T J E Č A J                                                        

 1. Nastavnik/ca makedonskog jezika i kulture po modelu C - 1 izvršitelj/ica, neodređeno, nepuno radno vrijeme (2 sata neposredne nastave tjedno)

Uvjeti:

 1. VSS, profesor makedonskog jezika i kulture
 2. ostali uvjeti sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14)

Uz vlastoručno potpisanu prijavu i životopis kandidati su obvezni priložiti:

 • presliku dokaza o stupnju i vrsti stručne spreme
 • presliku domovnice ili osobne iskaznice ili radne dozvole ukoliko se radi o strancu
 • dokaz o radnom iskustvu – potvrda HZMO-a o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a
 • uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14) u izvorniku (ne starije od 1 mjeseca)
 • izjava da ne postoje zakonske prepreke u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Prijave na natječaj s priloženim dokumentima o ispunjavanju uvjeta slati  na adresu :

Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci, 51 000 Rijeka, Gajeva 1, s naznakom «ZA NATJEČAJ».

Natjecati se mogu ravnopravno osobe oba spola.

Prijave se podnose na gornju adresu u roku osam (8) dana od objave natječaja, odnosno do 6. rujna 2016.  

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Natječaj je objavljen  na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim  stranicama Prve sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci 29. kolovoza  2016.

 

                                                                     Ravnateljica

                                                                      Đudita Franko, prof.

FreshJoomlaTemplates.com
Sunday the 19th. Custom text here