U četvrtak, 7. travnja 2016. u 12.30 

 Svečana dvorana

radionica

Osnove financijske pismenosti

 

Radionica u trajanju od 90 minuta uključivat će PowerPoint prezentacije koje elaboriraju svakodnevnu problematiku financijskih proizvoda i usluga te tematske kvizove i diskusije, a namijenjena je  svim učenicima drugih, trećih i četvrtih razreda Gimnazije te profesorima zainteresiranima za obnovu i produbljivanje vlastite financijske osvještenosti.

 

Radionicu će održati afirmirana zagrebačka organizacija Štedopis koja djeluje s ciljem upućivanja hrvatskih srednjoškolaca u osnove uspješnog samostalnog života. Program, kojeg će voditi stručne predavačice dr.sc. Dajana Barbić, dr.sc. Andreja Razum i dr.sc. Marina Ralašić, uključivat će teme osobnog proračuna, prihoda i rashoda, štednje, osobnog bankarstva, poduzetništva i kreditnih sustava.

 

Sudionicima radionice bit će objašnjeno kako kategorizirati nužne i luksuzne troškove, kako odgovorno kontrolirati potrošnju i koristiti osobni budžet. Na taj će se način gimnazijalci već u srednjoj školi osposobiti za razumijevanje svojih financijskih prava i obaveza. Razvijanjem aktivnog odnosa prema korištenju financijskih usluga sudionici radionice naučit će upravljati osobnim i obiteljskim financijama te uvidjeti značaj racionalne štednje.

 

Organizatori                                                                               Ravnateljica

 

Hana Samaržija, 4.c                                                                   Đudita Franko, prof.                                                    

PRVA SUŠAČKA HRVATSKA GIMNAZIJA U RIJECI  raspisuje

                                                           N A T J E Č A J                                                          

  1. Nastavnik/ca makedonskog jezika i kulture po modelu C - 1 izvršitelj/ica, neodređeno, nepuno radno vrijeme (2 sata neposredne nastave tjedno)

Uvjeti:

  1. VSS, profesor makedonskog jezika i kulture
  2. ostali uvjeti sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14)

Uz vlastoručno potpisanu prijavu i životopis kandidati su obvezni priložiti:

  • presliku dokaza o stupnju i vrsti stručne spreme
  • presliku domovnice ili osobne iskaznice ili radne dozvole ukoliko se radi o strancu
  • dokaz o radnom iskustvu – potvrda HZMO-a o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a
  • uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14) u izvorniku (ne starije od 1 mjeseca)
  • izjava da ne postoje zakonske prepreke u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Prijave na natječaj s priloženim dokumentima o ispunjavanju uvjeta slati  na adresu :

Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci, 51 000 Rijeka, Gajeva 1, s naznakom «ZA NATJEČAJ».

Natjecati se mogu ravnopravno osobe oba spola.

Prijave se podnose na gornju adresu u roku osam (8) dana od objave natječaja, odnosno do 6. travnja 2016. godine.  

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Natječaj je objavljen  na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim  stranicama Prve sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci 29. ožujka  2016.

 

 

                                                                     Ravnateljica

                                                                     Đudita Franko, prof.

Sukladno Pravilniku o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN br. 67/2014 i 81/15) Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci raspisuje

 

JAVNI POZIV ZA ORGANIZACIJU
VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE

 

Maturalnog putovanja 3. C razreda u Beč -Prag u periodu od 22. 8. do 5. 9. 2016. – broj ponude 1.

 

Potencijalni davatelj usluga obvezan je dostaviti ponudu do roka naznačenog u priloženom obrascu, u zasebnoj i zatvorenoj omotnici s naznakom „JAVNI POZIV-NE OTVARAJ“ i brojem ponude za navedenu izvanučioničku nastavu na adresu: Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci, 51000 Rijeka, Gajeva 1.


Ponude pristigle nakon roka naznačenog u priloženom obrascu neće se razmatrati. (Preuzmite obrazac)


Javni poziv s priloženim obrascem objavljen je na mrežnim stranicama Prve sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci 25. ožujka 2016.


Ravnateljica

Đudita Franko, prof.

Sukladno Pravilniku o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN br. 67/2014 i 81/15) Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci objavljuje

PONIŠTENJE JAVNOG POZIVA

za organizaciju maturalnog putovanja 3. C razreda u Munchen-Berlin-Prag u periodu od 22.8. do 5.9. 2016. -broj ponude 2, objavljenog od 4. do 12. veljače 2016.

Ravnateljica
Đudita Franko, prof.

FreshJoomlaTemplates.com
Wednesday the 17th. Custom text here