Na temelju članka 127.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 07/17) i članka 57. Statuta Prve sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci, a sukladno Odluci Školskog odbora od 10. srpnja 2017., Školski odbor Prve sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice  škole

Uvjeti:

 Za ravnatelja/icu škole može biti izabrana osoba koja ima:

 1.  završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:
 1. sveučilišni diplomski studij ili
 2. integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
 3. specijalistički diplomski stručni studij
 1. uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
 2. najmanje osam godina staža osiguranja u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od 5 (pet) godina.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti sljedeću dokumentaciju ( u izvorniku ili ovjerenoj preslici ):

 1. Diploma o stečenoj stručnoj spremi
 2. Domovnica
 3. Dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama (sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu)
 4. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od dana objave natječaja)
 5. Dokaz o radnom iskustvu na odgojno-obrazovnim poslovima (potvrda školske ustanove o vrsti i trajanju poslova)
 6. Dokaz o stažu osiguranja u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje (potvrda ili elektronički zapis HZMO-a)
 7. Potvrdu o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je radio kao nastavnik prije stupanja na snagu Pravilnika o stručnim ispitima u srednjem školstvu (NN 16/94)
 8. Životopis

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave s potrebnom dokumentaciju dostavljaju se na adresu :

Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci, Gajeva 1, 51000 Rijeka, u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja s naznakom  « natječaj za ravnatelja – ne otvarati ».

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Ispraćena još jedna generacija Sušačkih maturanata. Za postignuća tijekom četverogodišnjeg obrazovanja i rezultata državne mature  svečano su uručene nagrade najboljima: Vilmi Grbas, Leonu Poljaniću, Svenu Sušnju i Nini Kovačiću. Odlukom Nastavničkog vijeća Gimnazije učenikom generacije proglašen je Sven Sušanj. Čestitamo! ​

PRVA SUŠAČKA HRVATSKA GIMNAZIJA U RIJECI  raspisuje

                                                           N A T J E Č A J

 1. Nastavnik/ca fizike – 1 izvršitelj/ica, neodređeno nepuno radno vrijeme (18 sati neposredne nastave tjedno)
 2. Nastavnik/ca matematike – 2 izvršitelja/ice, neodređeno puno radno vrijeme
 3. Nastavnik/ca glazbene umjetnosti – 1 izvršitelj/ica, neodređeno nepuno radno vrijeme (5 sati neposredne nastave tjedno)
 4. Nastavnik/ca makedonskog jezika i kulture po modelu C – 1 izvršitelj/ica, neodređeno nepuno radno vrijeme (2 sata neposredne nastave tjedno)
 5. Spremačica – 1 izvršitelj/ica, neodređeno puno radno vrijeme

 

Uvjeti:

Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN br. 1/96 i 80/99).

Uz prijavu na natječaj kandidati prilažu životopis, dokaz o stručnoj spremi, dokaz o hrvatskom državljanstvu, te uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 1 mjeseca.

 

Prijave na natječaj s priloženim dokumentima o ispunjavanju uvjeta slati  na adresu :

Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci, 51 000 Rijeka, Gajeva 1, s naznakom «ZA NATJEČAJ».

Natjecati se mogu ravnopravno osobe oba spola.

Prijave se podnose na gornju adresu u roku osam (8) dana od objave natječaja, odnosno do 20. lipnja 2017.  

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Natječaj je objavljen  na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim  stranicama Prve sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci 12. lipnja  2017.

 

                                                                     Ravnateljica Đudita Franko, prof.

PRVA SUŠAČKA HRVATSKA GIMNAZIJA U RIJECI

GAJEVA 1, RIJEKA

 

KLASA: 112-01/17-01/19

URBROJ: 2170-56-01-17-1

 

Rijeka, 23. svibnja 2017.

Temeljem članka 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10,105/10-isp., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17) i članka 60. Statuta Prve sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci, ravnateljica Prve sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci, Đudita Franko, prof. donosi

 

ODLUKU O NEIZBORU KANDIDATA PO NATJEČAJU ZA RADNO MJESTO NASTAVNIKA/CE GLAZBENE UMJETNOSTI

 

 1. Natječaj za radno mjesto nastavnika/ce glazbene umjetnosti – 1 izvršitelj/ica, neodređeno nepuno radno vrijeme (5 sati neposredne nastave tjedno) objavljen je 10. travnja 2017. na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici Gimnazije.

 

 1. Ravnateljica donosi Odluku o neizboru.

 

 1. Natječaj za radno mjesto iz točke (1) ove Odluke će se ponoviti.

 

 1. Ova Odluka dostavit će se Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i objavit će se na mrežnoj stranici Gimnazije.

 

 1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

 

Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci objavila je 10. travnja 2017. na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama Gimnazije natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto nastavnika/ce glazbene umjetnosti – 1 izvršitelj/ica, neodređeno nepuno radno vrijeme (5 sati neposredne nastave tjedno).

Na sjednici Školskog odbora održanoj 22. svibnja 2017. ravnateljica nije predložila kandidata po natječaju za radno mjesto nastavnika/ce glazbene umjetnosti na neodređeno nepuno radno vrijeme već je donijela odluku o neizboru.

Budući da ravnateljica nije predložila nijednog kandidata Školski odbor nije mogao dati suglasnost za izbor kandidata te je potrebno ponoviti natječaj.

 

 

                                                                                 Ravnateljica

 

                                                                                     Đudita Franko, prof.

 

FreshJoomlaTemplates.com
Wednesday the 17th. Custom text here